Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z usług witryny internetowej dostępnej pod adresem www.dgpromo.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików „Cookies”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników witryny internetowej www.dgpromo.pl w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Małgorzata Dadok-Grabska prowadząca działalność gospodarczą DGpromo Małgorzata Dadok-Grabska z siedzibą w Michałowicach 32-091, ul. Ogrodowa 3A, NIP: 573 244 34 55, REGON: 364924222, telefon kontaktowy: 690 033 996, poczta elektroniczna: info@dgpromo.pl.
 3. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 4. Zbiory danych osób korzystających ze strony internetowej zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane zawarte w zgłoszeniu są zawsze aktualne i każdorazowo podlegają natychmiastowej aktualizacji, nie później niż w terminie 30 dni od daty zmiany środków ochrony danych osobowych. Zbiory posiadają wyczerpujący opis sposobów ochrony zastosowanych przez Administratora.
 5. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Firma DGpromo Małgorzata Dadok-Grabska zawsze w jasny sposób stara się poinformować o danych, które gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć.
 6. Administrator stosuje wszystkie wskazane we wniosku GIODO środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
 7. Administrator witryny internetowej dostępnej pod adresem www.dgpromo.pl posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkowników może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Administrator serwisu dokonuje wysyłki newslettera.

§ 2 Zasady prywatności

 1. Administrator podejmuje wszelkie działania, niezbędne do zachowania prywatności oraz poufności danych osobowych Użytkowników witryny internetowej oraz korzysta z danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim Użytkownik powierzył dane Administratorowi.
 2. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne.
 3. W razie wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez Administratora danych osobowych Użytkownika, Administrator niezwłocznie podejmie działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadając na wszystkie pytania z tym związane.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Użytkowników witryny internetowej przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w jego posiadaniu.
 5. Administrator będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będzie współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

§ 3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w witrynie internetowej www.dgpromo.pl, tj.: a) w celu realizacji usługi pobrania darmowych materiałów marketingowych z witryny www.dgpromo.pl, b) w celu realizacji usługi „Newsletter”.
 2. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: a) adres e-mail, b) imię.
 3. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej www.dgpromo.pl.

§ 4 Polityka „Cookies”

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z witryny internetowej przez Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który witryna internetowa wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują witrynę internetową i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania, jak tworzenie statystyk odsłon witryny internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowegj. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej.
 3. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
 4. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny internetowej, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych w witrynie internetowej.
 5. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.
 6. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome, Opera.

§ 5 Prawa i obowiązki

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników witryny internetowej organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Użytkownik, ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, a także usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługuje bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej, bądź ich poważnym ograniczeniem.
 5. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.