Regulamin usługi Newsletter

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną i jest wypełnieniem obowiązku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. z dnia 13 grudnia 2018 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) (zwanej dalej „usługą Newslettera”).
 2. Usługę Newsletter świadczy DGpromo Małgorzata Dadok-Grabska z siedzibą w Michałowicach 32-091, ul. Ogrodowa 3A, NIP: 573 244 34 55, REGON: 364924222 (dalej jako: „DG PROMO”). Kontakt z DG PROMO możliwy jest:
  • telefonicznie – na numer tel. +48 690 033 996,
  • poprzez e-mail kontaktowy – na adres: info@dgpromo.pl,
  • listownie na adres: ul. Ogrodowa 3A, 32-091 Michałowice.
 3. Usługobiorcą może być każda osoba. Do korzystania z usługi Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do sieci Internet, posiadanie czynnego adresu e-mail oraz korzystanie z przeglądarki internetowej. Nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych.
 4. Wyrażenie zgody na korzystanie z usługi Newsletter następuje poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz przez wyrażenie zgody na świadczenie przez DG PROMO usług drogą elektroniczną. Zgoda wyrażana jest w sposób aktywny, poprzez zaznaczenie przez Usługobiorcę odpowiedniego okienka z treścią zgody. Przed wyrażeniem zgody należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

§ 2. [Przedmiot usługi]

 1. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez DG PROMO na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wiadomości zawierających informacje o ofercie z zakresu produktów i usług oferowanych przez DG PROMO, aktualnych promocji, konkursów, wydarzeń, nowości a także innych informacji dotyczących DG PROMO.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez Usługobiorcę, wyrażenia zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz podania danych w formularzu zapisu do usługi Newsletter. Z tą chwilą DG PROMO staje się zobowiązana do świadczenia usług określonych w Regulaminie.
 3. DG PROMO ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego w formularzu. W takim wypadku umowa o korzystanie z usługi Newslettera zostaje rozwiązana.

§ 3. [Czas trwania usługi]

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newslettera następuje po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newslettera.
 2. Umowa o korzystanie z usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym (dalej: anulowanie subskrypcji”).
 4. Anulowanie subskrypcji następuje przez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail info@dgpromo.pl lub pocztą na adres DG PROMO podany w § 1 Regulaminu albo poprzez kliknięcie w link „anuluj subskrypcję”, znajdujący się w stopce każdego z przesłanych Newsletterów.
 5. DG PROMO ma prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi Newslettera, po uprzednim poinformowaniu Usługobiorcy na podany przez niego adres e-mail.

§ 4. [Warunki korzystania]

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna
 2. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newslettera, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody DG PROMO może stanowić naruszenie prawa.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest od powstrzymania się od działań bezprawnych, w szczególności podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.

§ 5. [Dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest DG PROMO.
 2. Celem przetwarzania danych jest świadczenie usługi Newsletter.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi Newsletter. Usługobiorca ma w każdym czasie prawo do pozyskania informacji o celach i zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez DG PROMO. Żądanie w tym zakresie należy kierować:
  • Telefonicznie – na numer tel. +48 690 033 996,
  • Poprzez e-mail kontaktowy – na adres: info@dgpromo.pl,
  • Listownie na adres: ul. Ogrodowa 3A, 32-091 Michałowice.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE11.
 5. Usługobiorca w każdym czasie ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, zmiany, usunięcia bądź przeniesienia oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usługi Newsletter. W przypadku niepodania danych osobowych DG PROMO nie może świadczyć i nie jest zobowiązana do świadczenia usługi Newslettera.
 7. Dane osobowe Usługobiorcy są chronione przez DG PROMO przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 8. Dane osobowe usługobiorcy mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług zaopatrujących DG PROMO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne oraz zarządzanie jej organizacją, w szczególności:
   • dostawcom usług teleinformatycznych,
   • dostawcom usług mailingowych,
  2. dostawcom usług rachunkowych, prawnych, kontrolnych i doradczych, w szczególności księgowym, instytucjom finansowym, kancelariom prawnym;
  3. sądom, innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. DG PROMO nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe przechowywane są do czasu anulowania subskrypcji przez Usługobiorcę. Po anulowaniu subskrypcji dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla ochrony uzasadnionych interesów DG PROMO, w tym przede wszystkim dla obrony przed roszczeniami wysuwanymi pod adresem DG PROMO.
 11. Na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. W oparciu o udostępnione dane osobowe DG PROMO nie będzie podejmować wobec Usługobiorcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 6. [Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera można składać na adres e-mail: info@dgpromo.pl, lub pocztą na adres DG PROMO podany w § 1 Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać:
  1. adres e-mail podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newslettera;
  2. opis nieprawidłowości w usłudze Newslettera;
  3. jakie są oczekiwania zgłaszającego wobec rozstrzygnięcia reklamacji;
  4. adres e-mail lub adres tradycyjny, na który ma być przesłana odpowiedź na reklamację;
 3. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi zgłaszającemu nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 7. [Postanowienia końcowe]

 1. DG PROMO zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu DG PROMO poinformuje Usługobiorców poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej https://dgpromo.pl oraz przez przesłanie na adres e-mail podany podczas rejestracji informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.01.2019 r.
 3. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności DG PROMO, dostępnej pod adresem https://dgpromo.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.