Regulaminy

Regulamin sklepu DGpromo

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego DGpromo, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do DGpromo Małgorzata Ddok-Grabska

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@dgpromo.pl.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Zespół sklepu internetowego DGpromo

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://dgpromo.pl/regulaminy,
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.dgpromo.pl,
 5. Sprzedawca – DGpromo Małgorzata Dadok-Grabska, NIP 5732443455

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
  1. dostęp do Internetu,
  1. standardowy system operacyjny,
  1. standardowa przeglądarka internetowa,
  1. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami netto. Cena brutto zostanie powiększona o wartość podatku VAT 23%.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@dgpromo.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Załóż konto” lub w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  1. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  1. zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
  1. podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
  1. wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
  1. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  1. kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący otrzyma zamówiony produkt drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  1. płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

§ 6

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki drogą elektroniczną do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych.
 5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.
 9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Jeśli w toku zakupu Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu produktu cyfrowego przed upływem terminu odstąpienia od umowy, traci wówczas prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://dgpromo.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2021

Regulamin usługi newsletter

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną i jest wypełnieniem obowiązku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. z dnia 13 grudnia 2018 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) (zwanej dalej „usługą Newslettera”).
 2. Usługę Newsletter świadczy DGpromo Małgorzata Dadok-Grabska z siedzibą w Michałowicach 32-091, ul. Ogrodowa 3A, NIP: 573 244 34 55, REGON: 364924222 (dalej jako: „DG PROMO”). Kontakt z DG PROMO możliwy jest:
  • telefonicznie – na numer tel. +48 690 033 996,
  • poprzez e-mail kontaktowy – na adres: info@dgpromo.pl,
  • listownie na adres: ul. Ogrodowa 3A, 32-091 Michałowice.
 3. Usługobiorcą może być każda osoba. Do korzystania z usługi Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do sieci Internet, posiadanie czynnego adresu e-mail oraz korzystanie z przeglądarki internetowej. Nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych.
 4. Wyrażenie zgody na korzystanie z usługi Newsletter następuje poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz przez wyrażenie zgody na świadczenie przez DG PROMO usług drogą elektroniczną. Zgoda wyrażana jest w sposób aktywny, poprzez zaznaczenie przez Usługobiorcę odpowiedniego okienka z treścią zgody. Przed wyrażeniem zgody należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

§ 2. [Przedmiot usługi]

 1. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez DG PROMO na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wiadomości zawierających informacje o ofercie z zakresu produktów i usług oferowanych przez DG PROMO, aktualnych promocji, konkursów, wydarzeń, nowości a także innych informacji dotyczących DG PROMO.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez Usługobiorcę, wyrażenia zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz podania danych w formularzu zapisu do usługi Newsletter. Z tą chwilą DG PROMO staje się zobowiązana do świadczenia usług określonych w Regulaminie.
 3. DG PROMO ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego w formularzu. W takim wypadku umowa o korzystanie z usługi Newslettera zostaje rozwiązana.

§ 3. [Czas trwania usługi]

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newslettera następuje po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newslettera.
 2. Umowa o korzystanie z usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym (dalej: anulowanie subskrypcji”).
 4. Anulowanie subskrypcji następuje przez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail info@dgpromo.pl lub pocztą na adres DG PROMO podany w § 1 Regulaminu albo poprzez kliknięcie w link „anuluj subskrypcję”, znajdujący się w stopce każdego z przesłanych Newsletterów.
 5. DG PROMO ma prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi Newslettera, po uprzednim poinformowaniu Usługobiorcy na podany przez niego adres e-mail.

§ 4. [Warunki korzystania]

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna
 2. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newslettera, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody DG PROMO może stanowić naruszenie prawa.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest od powstrzymania się od działań bezprawnych, w szczególności podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.

§ 5. [Dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest DG PROMO.
 2. Celem przetwarzania danych jest świadczenie usługi Newsletter.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi Newsletter. Usługobiorca ma w każdym czasie prawo do pozyskania informacji o celach i zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez DG PROMO. Żądanie w tym zakresie należy kierować:
  • Telefonicznie – na numer tel. +48 690 033 996,
  • Poprzez e-mail kontaktowy – na adres: info@dgpromo.pl,
  • Listownie na adres: ul. Ogrodowa 3A, 32-091 Michałowice.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE11.
 5. Usługobiorca w każdym czasie ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, zmiany, usunięcia bądź przeniesienia oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usługi Newsletter. W przypadku niepodania danych osobowych DG PROMO nie może świadczyć i nie jest zobowiązana do świadczenia usługi Newslettera.
 7. Dane osobowe Usługobiorcy są chronione przez DG PROMO przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 8. Dane osobowe usługobiorcy mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług zaopatrujących DG PROMO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne oraz zarządzanie jej organizacją, w szczególności:
   • dostawcom usług teleinformatycznych,
   • dostawcom usług mailingowych,
  2. dostawcom usług rachunkowych, prawnych, kontrolnych i doradczych, w szczególności księgowym, instytucjom finansowym, kancelariom prawnym;
  3. sądom, innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. DG PROMO nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe przechowywane są do czasu anulowania subskrypcji przez Usługobiorcę. Po anulowaniu subskrypcji dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla ochrony uzasadnionych interesów DG PROMO, w tym przede wszystkim dla obrony przed roszczeniami wysuwanymi pod adresem DG PROMO.
 11. Na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. W oparciu o udostępnione dane osobowe DG PROMO nie będzie podejmować wobec Usługobiorcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 6. [Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera można składać na adres e-mail: info@dgpromo.pl, lub pocztą na adres DG PROMO podany w § 1 Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać:
  1. adres e-mail podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newslettera;
  2. opis nieprawidłowości w usłudze Newslettera;
  3. jakie są oczekiwania zgłaszającego wobec rozstrzygnięcia reklamacji;
  4. adres e-mail lub adres tradycyjny, na który ma być przesłana odpowiedź na reklamację;
 3. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi zgłaszającemu nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 7. [Postanowienia końcowe]

 1. DG PROMO zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu DG PROMO poinformuje Usługobiorców poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej https://dgpromo.pl oraz przez przesłanie na adres e-mail podany podczas rejestracji informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.01.2019 r.
 3. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności DG PROMO, dostępnej pod adresem https://dgpromo.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.